Thông báo: tuyển cán bộ làm việc tại Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường, Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN thông báo về việc tuyển dụng cán bộ làm việc tại Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường theo thông báo số 375/TN&MT ngày 11/8/2022, cụ thể như sau: