Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với vị trí Nghiên cứu viên và Kế toán viên như sau: