TUYỂN TẬP CÁC BỘ SÁCH THAM KHẢO CỦA VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐÃ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985- 2023

Tuyển tập Báo cáo hội thảo khoa học quốc tế ” Khoa học công và công nghệ – Chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với Biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Xác lập và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm miến dong tỉnh Bắc Kạn
Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội Văn Hiến, Anh Hùng, vì Hòa Bình
Development trends in Vietnam’s Northern Mountain Region
Vùng núi phía bắc Việt Nam, Một số vấn đề về môi trường và kinh tế xã hội
Biển đổi khí hậu và đa dạng sinh học
Kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển
DOING REDD+ WORK IN VIETNAM
30 năm xây dựng và phát triển
25 năm xây dựng và phát triển
Too many People too little land
Tài liệu hội thảo giao rừng tự nhiên và quản lý rừng cộng đồng
Xu hướng phát triển miền núi phía bắc Việt Nam
Phát triển bền vững miền Núi Việt Nam 10 năm nhìn lại
FORMALIZING COMMUNITY RIGHTS TO FORESTS
Kỷ yếu hội thảo sinh thái nhân văn
Competing for Land, Mangroves and Marine Resources in Coastal Vietnam
Sách sinh thái nhân văn và phát triển bền vững