Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Viện Tài nguyên và Môi trường