Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các phòng ban chức năng và chuyên môn

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
1   PGS.TS. Lưu Thế Anh   Viện trưởng  Địa Lý Tài nguyên và Môi trường
2   TS. Võ Thanh Sơn   Phó viện trưởng  Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Phạm Việt Hùng   Trưởng phòng   Địa lý cảnh quan
2      

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Trần Thu Phương    Phụ trách phòng   Phát triển quốc tế
2       

 

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Thị Vân Huệ    Phụ trách phòng   Quy hoạch vùng và đô thị
2      

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt Tên Phòng Họ và tên Chức vụ Chuyên môn phụ trách phòng
 1 Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn  PGS.TS. Lê Đức Minh   Trưởng phòng  Bảo tồn đa dạng sinh học
2 Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững   TS. Võ Thanh Sơn   Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững
3 Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo  TS. Hà Thị Thu Huế   Phụ trách phòng  Du lịch Sinh thái
4 Phòng Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn  TS.  Lê Hương Giang   Trưởng phòng  Công nghệ Sinh học
5 Phòng Nghiên cứu tổng hợp và công nghệ Môi trường   TS. Đào Minh Trường   Trưởng phòng Công nghệ GIS viễn thám