VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn góp ý đề cương chi tiết luận án tiến sĩ
Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn góp ý đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN VỀ ĐÀO TẠO