Quyết định bổ nhiệm viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội