Quyết định thành lập
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội