GIAI ĐOẠN 1985-1995

 

New Picture

Cố GS.TS Võ Quý

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-1995

anh bac cuc 2

Cố GS.TS. Lê Trọng Cúc

Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-1995

New Picture

Cố PGS.TS. Phạm Bình Quyền

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-2000

GIAI ĐOẠN 1995-2000

 

 

anh bac cuc 2

Cố GS.TS. Lê Trọng Cúc

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1995-2000

tải xuống

GS.TSKH. Phan Nguyên Hồng

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1995-2000

New Picture

Cố PGS.TS. Phạm Bình Quyền

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-2000

GIAI ĐOẠN TỪ 2000 – 2005

 

 

GS.TSKH. Trương Quang Học

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

TS. Hoàng Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

Vo Thanh Son

TS. Võ Thanh Sơn
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

GIAI ĐOẠN TỪ 2005 – 2015

 

 

TS. Hoàng Văn Thắng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2005-2016

New Picture

PGS.TS. Phùng Quốc Thanh
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2010-2015

Vo Thanh Son

TS. Võ Thanh Sơn
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2015-2016

GIAI ĐOẠN TỪ 2016 – nay

 

 

hvthang-2

TS. Hoàng Văn Thắng
Viện Trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường
Giai đoạn từ 2016 – 2 năm 2019

LUU THE ANH

PGS.TS. Lưu Thế Anh
Viện Trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường
Giai đoạn từ tháng 5/2019 –  nay

Vo Thanh Son

TS. Võ Thanh Sơn
Phó viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường
từ tháng 11 năm 2016 – tháng 7 năm 2023

anh quy

PGS.TS. Bùi Ngọc Quý
Phó viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường
từ tháng 10 năm 2023 – nay