Ban lãnh đạo viện qua các thời kỳ

GIAI ĐOẠN 1985-1995

 

New Picture

Cổ GS.TS Võ Quý

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-1995

GS.TS. Lê Trọng Cúc

Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-1995

Cổ PGS.TS. Phạm Bình Quyền

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-2000

GIAI ĐOẠN 1995-2000

 

 

GS.TS. Lê Trọng Cúc

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1995-2000

GS.TSKH. Phan Nguyên Hồng

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1995-2000

Cổ PGS.TS. Phạm Bình Quyền

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 1985-2000

GIAI ĐOẠN TỪ 2000 – 2005

 

 

GS.TSKH. Trương Quang Học

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

TS. Hoàng Văn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

TS. Võ Thanh Sơn
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2000-2005

GIAI ĐOẠN TỪ 2005 – 2015

 

 

hvthang-2

TS. Hoàng Văn Thắng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2005-2016

PGS.TS. Phùng Quốc Thanh
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2010-2015

TS. Võ Thanh Sơn
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ năm 2015-2016

GIAI ĐOẠN TỪ 2016 – nay

 

 

TS. Hoàng Văn Thắng

Viện Trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ 2016 – 2 năm 2019

PGS.TS. Lưu Thế Anh
Viện Trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường

Giai đoạn từ tháng 5/2019 –  nay

TS. Võ Thanh Sơn
Phó viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
từ tháng 11 năm 2016 – nay