Quyết định của ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ