Quyết định của ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và gia nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ