TUYỂN TẬP CÁC BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO CỦA VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐÃ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985- 2022

Kỷ yếu hội thảo sinh thái nhân văn
Competing for Land, Mangroves and Marine Resources in Coastal Vietnam
Sách sinh thái nhân văn và phát triển bền vững