VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025
Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện các hoạt động Hợp tác Phát triển tại Viện Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về ban hành quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm
Thông tư liên tịch Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp