THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 332/QD_TN&MT ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho những ứng viên đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện tài nguyên và Môi trường đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau: Xem chi tiết thông báo đính kèm …