Thông điệp Viện trưởng


Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để có vị thế ngày hôm nay, VNU-CRES đã trải qua 34 năm truyền thống xây dựng và phát triển (1985-2019), với các giai đoạn lịch sử quan trọng: (i) Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1985-1995); (ii) Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trực thuộc ĐHQGHN (1995-2016). Đến nay, VNU-CRES đã tạo lập được một thương hiệu uy tín quốc gia và quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo sau đại học và tư vấn hoạch định chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, với tinh thần “ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”, VNU-CRES có sứ mệnh phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đào tạo sau đại học tích hợp liên ngành, liên lĩnh vực hàng đầu quốc gia mang tầm khu vực và thế giới; là đầu mối tập hợp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong và ngoài ĐHQGHN, trong nước và quốc tế để giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ lớn của Đất nước về bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Đất nước trên quan điểm phát triển bền vững.

Trong nền kinh tế tri thức đang phát triển theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, đội ngũ các nhà khoa học của VNU-CRES luôn chủ động đổi mới và sáng tạo, tiên phong trong vận dụng tiếp cận liên ngành, tiếp cận sinh thái xã hội và nhân văn, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, tiếp cận đồng quản lý và chia sẻ lợi ích, tiếp cận phát triển bền vững trong nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, tư vấn hoạch định chính sách về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, VNU-CRES tập trung vào các hướng nghiên cứu chính:

1) Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển tài nguyên dược liệu;

2) Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

3) Nghiên cứu phát triển bền vững và biến đổi khí hậu;

4) Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường;

5) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tri thức bản địa và sinh thái nhân văn, hệ sinh thái xã hội trong bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

6) Ứng dụng công nghệ hiện đại (Viễn thám, GIS, mô hình hóa, sinh học phân tử,…) trong nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

7) Tư vấn hoạch định chính sách và dịch vụ trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; biến đổi khí hậu; phát triển bền vững; quan trắc và phân tích môi trường, lập quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh giá xã hội và môi trường chiến lược;…

Với mạng lưới hơn 600 học viên sau đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã được đào tạo, VNU-CRES tiếp tục khẳng định là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao cho các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.

VNU-CRES tin tưởng sâu sắc rằng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN; với sự giúp đỡ và hợp tác hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức và doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cùng mạng lưới các nhà khoa học trong và ngoài nước, VNU-CRES ngày càng lớn mạnh và đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng của Đất nước./.

        Viện trưởng

PGS.TS. Lưu Thế Anh