Thông báo tuyển dụng viên chức của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 8/3/2023 Viện Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 với số lượng và vị trí như sau: xem chi tiết thông báo sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển Viên chức: Download