VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (CRES-VNU)

Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84)-24-3826 2932 / (84)-24-3825 3506
Email: cres@cres.edu.vn/cres@vnu.edu.vn
Website: www.cres.edu.vn

Hãy liên hệ với chúng tôi: