Thông báo tuyển dụng kế toán trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo tuyển dụng kế toán trưởng làm việc tại Viện, các ứng viên đủ yêu cầu theo văn bản gửi kèm thì nộp hồ sơ dự tuyển về phòng hành chính và hợp tác phát triển của viện. Trân trọng thông báo!