Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sỹ năm 2023

Căn cứ Quyết định 567/QĐ-TN&MT ngày 21/12/2022 của Viện Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tags: , ,