Thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý của Đại học Quốc gia, Hà Nội

Ngày 18/4/2019 Giám đốc Đại học Quốc gia, Hà Nội đã ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lưu Thế Anh, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/5/2019.