Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 của Việt Tài nguyên và Môi trường

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023, chuyên ngành đào tạo: Môi trường và phát triển bền vững.

Download các văn bản mẫu

File chi tiết pdf

Tags: , ,