Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Tên đề tài/dự án:

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Thông tin đề tài/dự án:

Mã số/thời gian thực hiện/ tên người chủ trì

Mã số: QMT.15.01; thời gian thực hiện 24 tháng 2015-2016; Người chủ trì: TS. Đào Minh Trường

Cơ quan quản lý:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện:

Viện Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu đề tài/ dự án:

Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và đề xuất một số giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Mường nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Những đóng góp của đề tài/dự án:

Tìm hiểu những rào cản tác động đến việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại khu bảo tồn Mường Nhé, huyện Mường nhé, tỉnh Điện Biên

Kết quả đề tài/ dự án:

Báo cáo đã nêu bật các kết quả

  • Các quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường tại xã mường nhé
  • Những kết quả ban đầu của việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  • Những rào cản đến việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  •  Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách.

Sản phẩm của đề tài /dự án:

Một báo cáo tổng hợp về thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Mường Nhé.