Thông báo về chương trình học bổng sau Tiến sỹ của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo về chương trình học bổng sau Tiến sỹ của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) năm 2020, theo công văn số 128/VHL-HTQT ngày 03/02/2020, của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các thông tin chi tiết và hướng dẫn ứng tuyển tại trang thông tin điện tử của IIASA như sau:

  1. Học bổng Peter E. De Jánosi:

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/De_Janosi_Fellowship.html

  1. Chương trình sau Tiến sỹ Đại học Bắc Kinh (PKU) – IIASA:

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/PKU-IIASA_Postdoc_Program.html

  1. Chương trình sau Tiến sỹ IIASA – Israel:

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/IIASA-Israel_Program.html

  1. Chương trình sau Tiến sỹ Quỹ Nghiên cứu Quebec (FRQ) – IIASA:

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/PostdocOpportunities/FRQ-IIASA_postdoctoral_program.html

Xem chi tiết công văn đính kèm.