Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 ” Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam”

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 “Quản lý tài nguyên, Môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam”

Xem các thông tin chi tiết