Đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN thực hiện

Ngày 15/06/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài móng tay (solen strictus) ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy phục vụ bảo tồn và khai thác bền vững” do Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN thực hiện. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do TS. Trần Huy Quang làm chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Văn Thắng đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản, quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu như:

  • Xác định được một số đặc điểm sinh học và sinh thái của loài Móng tay (Solen strictus) ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
  • Xác định được các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, phát triển và hiệu quả kinh tế của loài Móng tay (Solen strictus) ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
  • Đề xuất được các giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững loài Móng tay (Solen strictus) ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
  • Đề xuất được bản đồ phân bố và vùng bảo tồn loài Móng tay (Solen strictus) ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy tỷ lệ 1:10.000 hoặc 1:25.000

Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh (Nguồn: Đỗ Quang Trung)

Đề tài đã xây dựng được 13 báo cáo KHCN đảm bảo chất lượng khoa học, công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học Quốc gia.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã bám sát được mục tiêu và đạt yêu cầu đặt ra và cũng góp ý một số thiếu sót cần bổ sung. Kết quả Hội đồng đánh giá đề tài xếp loại “Đạt”.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

Các thành viên Hội đồng góp ý hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài

Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp

Tags: , ,