Nghiên cứu thực trạng buôn bán động vật hoang dã tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát: Nghiên cứu điển hình tại thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Tên đề tài/dự án:

Nghiên cứu thực trạng buôn bán động vật hoang dã tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát: Nghiên cứu điển hình tại thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Thông tin đề tài/dự án:

Mã số/thời gian thực hiện/ tên người chủ trì

QMT.17.02; thời gian thực hiện 24 tháng; người chủ trì: ThS. Lê Trọng Toán 

Cơ quan quản lý:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện:

Viện Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu đề tài/ dự án:

Nghiên cứu thực trạng hoạt động buôn bán động vật hoang dã và đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả hơn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại vùng nghiên cứu.

Những đóng góp của đề tài/dự án:

 Đề xuất giải pháp quản lý hợp lý cho các cơ quan quản lý các cấp các ngành về hoạt hoạt động buôn bán bất hợp pháp về động vật hoang dã tại Nghệ An.

Kết quả đề tài/ dự án:

Đánh giá ba tác động của hoạt động buôn bán động vật hoang dã đến sinh kế; Đa dạng sinh học và đến ngành nghề sản xuất của cộng đồng tại Thôn Cao Vều xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh nghệ An.

Sản phẩm của đề tài /dự án:

Báo cáo nghiên cứu thực trạng về hoạt động buôn bán động vật hoang dã  và đề xuất giải pháp quản lý tại thôn Cao Vều xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An