Thông tin về buổi làm việc giữa Viện Tài nguyên và Môi trường và Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Thực hiện chủ trương “One VNU” của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, ngày 02/10/2019 Viện Tài nguyên và Môi trường và Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã tổ chức buổi làm việc giữa hai đơn vị tại Văn phòng Viện VSV và CNSH.

Sau khi thảo luận, trao đổi hai bên đã cùng thống nhất được các hoạt động chính sẽ tiến hành giữa hai bên trong thời gian tới:

  • Hợp tác đề xuất và triển khai các đề tài, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ; các dự án phát triển các sản phẩm sử dụng tiềm lực khoa học sẵn có của mỗi bên;
  • Hợp tác nghiên cứu, phát triển thử nghiệm, sản xuất và triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ được hai Bên quan tâm;
  • Hợp tác trong các hoạt động ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường các sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực mà hai Bên quan tâm;
  • Hợp tác khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị khoa học, phòng thí nghiệm liên ngành, cơ sở vật chất mà hai Bên đã và sẽ được đầu tư;
  • Hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; tìm kiếm và thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở thế mạnh của mỗi Bên;
  • Hợp tác đào tạo sau đại học; các khóa tập huấn, huấn luyện và đào tạo ngắn hạn theo các chuyên ngành và nhu cầu của xã hội;
  • Hợp tác trong hoạt động công bố, xuất bản trong nước và quốc tế;
  • Hợp tác triển khai các hoạt động khác hai Bên cùng quan tâm thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, năng lực và thế mạnh của mỗi Bên.

Lãnh đạo hai Viện tin tưởng và mong muốn hai bên sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới với những kết quả đạt được mang dấu ấn của tinh thần hợp tác và phát triển.

Mội số hình ảnh tại buổi làm việc