Tầm nhìn chiến lược phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường của viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập mới từ năm 2020): có chứng năng Quản lý và khai thác hiệu quả các trang thiết bị chuyên ngành được đầu tư của Dự án. Các hướng ưu tiên: Tổ chức nghiên cứu, thí nghiệm, phân tích chất lượng tài nguyên và môi trường; Tổ chức nghiên cứu, đánh giá định lượng tài nguyên và môi trường (đất, nước, trầm tích,…); Xây dựng và phát triển các quy trình phân tích phù hợp phục vụ nghiên cứu định lượng địa lý tài nguyên và môi trường; Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới trong phân tích tài nguyên và môi trường; Thực hiện quan trắc, giám sát thường xuyên, định kỳ môi trường và TNTN; Phối hợp và liên kết với hệ thống thí nghiệm của ĐHQGHN phục vụ nghiên cứu và đào tạo; Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm, đánh giá định lượng tài nguyên đất và nước; HTQT trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm và đánh giá định lượng tài nguyên đất và nước.