Danh mục dự án quốc tế đã thực hiện

 • Phát triển bền vững các sản phẩm ngoài gỗ (2004 – 2006)
 •  Nghiên cứu nguyên nhân sâu xa về kinh tế – xã hội sâu của mất đa dạng sinh học ở 2 vùng sinh thái đặc thù của Việt Nam – Na Hang, Ba Bể và Yok Đôn (1996 – 1997)
 •  Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh trong dự án cải thiện công tác bảo vệ thực vật của Việt Nam (do GTZ tài trợ) (1996 – 2000)
 • Giám sát xu hướng phát triển miền núi phía Bắc Việt Nam (1998 – 2000)
 • Nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên vùng núi Việt Nam (1998-2002)
 • Đánh giá tác động môi trường lưu vực sông Cả (1998 – 1999)
 • Quản lý bảo tồn dựa và o cộng đồng ở Trung Quốc và Việt Nam
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tự do hóa toàn cầu lên sản phẩm nông nghiệp và giới (Pha I) (2002 – 2003)
 • Dự án Giảm nghèo tại thôn Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (2003 – 2004)
 • Nghiên cứu so sánh về chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng trong bối cảnh toàn cầu hoá tại Việt Nam và Philipine (2003 – 2004)
 • Đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn (2003 – 2004)
 • Quản lý bền vững và Bảo tồn đất ngập nước Hà Nội (2001 – 2002)
 • Xây dựng mạng lưới phát triển và quản lý bền vững tài nguyên miền núi (2003 – 2005)