Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Tóm tắt 

Bắc Trường Sơn là điểm nóng về đa dạng sinh học và bảo tồn. Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ Dự án bảo tồn Đa dạng sinh học ờ dãy núi Bắc Trường Sơn, Hà Tĩnh trên địa bàn 4 xã phía tây huyện Hương Sơn gồm Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Hồng. Khảo sát thực địa được thực hiện từ  8/2003 đến 6/2004 theo phương pháp khảo sát tuyến. Đã xây dựng bản đồ thảm thực vật. Đã ghi nhận sự hiện diện  2477 loài, 1486 giống, 411 họ sinh vật trong đó có 110 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. (Tổng số loài 110 = 17 E + 33 V + 25 T + 22 R + 13 K). Đã đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của các nhóm sinh vật được nghiên cứu và đa dạng sinh học chung của toàn vùng. Đã chỉ ra 5 vùng có tiềm năng trong công tác bảo tồn Đa dạng sinh học trong vùng Dự án. Đã kiến nghị:  i) Mở rộng phạm vi của VQG Vũ Quang theo các độ cao trên 800m trên dãy Trường Sơn lên tới địa giới tỉnh Nghệ An tạo hành lang lưu thông cho động vật hoang dã và bảo tồn các loài đang sống tại địa bàn,  ii) thành lập khu bảo tồn loài Voi ở vùng giáp gianh ba xã Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh và một số kiến nghị khác về cơ chế-chính sách cho giáo dục môi trường và phát triển bền vững.