Viện Tài nguyên và Môi trường được đăng ký lần đầu về chứng nhận khoa học công nghệ số 504 ký ngày 14/11/1996 và được nâng cấp lên thành Viện Tài nguyên và Môi trường theo quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 Của thủ tướng Chính phủ (trước đây theo quyết định số 269/TCCB ngày 05/8/1995 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Viện có số đăng ký: A-1714 về hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững phục vụ tăng trưởng xanh trong điều kiện biến đổi toàn cầu.
  • Tư vấn, đánh giá tác động môi trường, đánh giá ,ôi trường chiến lược, quy hoạch môi trường, quy hoạch đa dạng sinh học, chuyển giao các giải pháp hữu ích, mô hình, quy trình và dây chuyền công nghệ, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của viện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ: