THÔNG BÁO: Về việc xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc

1. Mục đích xét cấp học bổng
Thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh (NCS), thực tập sinh (TTS) trong các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.
– Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.
2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh
2.1. Đối tượng đăng ký Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng NCS là thí sinh có nguyện vọng dự tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc NCS đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN, có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo Quy định này và Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của ĐHQGHN. 2.2. Điều kiện đăng ký a) Tuổi không quá 40 tính đến ngày quyết định công nhận NCS; b) Có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ đạt tối thiểu từ 2.8 trở lên (thang điểm 4) đối với ứng viên dự tuyển từ thạc sĩ; có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học đạt tối thiểu từ 2.8 trở lên (thang điểm 4) đối với ứng viên dự tuyển từ cử nhân; c) Có đề cương nghiên cứu, trong đó dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa đào tạo tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian đào tạo, NCS là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác); d) Có nhà khoa học có uy tín bảo trợ giới thiệu. Nhà khoa học bảo trợ không nhất thiết là người hướng dẫn luận án của NCS; đ) Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho NCS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I); e) Ngoài các điều kiện trên, ứng viên là thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; NCS đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu tối thiểu 18 tháng thời gian đào tạo chuẩn theo quy định tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng.
3. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng thực tập sinh
3.1. Đối tượng đăng ký Ứng viên đăng ký học bổng TTS có thể là người ở trong hoặc ngoài nước, trong hoặc ngoài ĐHQGHN, có năng lực nghiên cứu tốt, đề cương nghiên cứu phù hợp và có nhà khoa học nhận hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu. 3.2. Điều kiện đăng ký a) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; b) Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu; c) Tuổi không quá 45 tính đến ngày đăng ký dự tuyển; d) Được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tính từ ngày quyết định công nhận học vị đến ngày đăng ký dự tuyển; đ) Có đề cương nghiên cứu, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của ĐHQGHN; dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa thực tập sau tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian thực tập, TTS là tác giả chính của các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus được xếp hạng từ Q2 trở lên; số lượng công bố tương ứng với thời gian của khóa thực tập (tối thiểu 01 bài/năm); e) Có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHQGHN nhận làm người hướng dẫn; g) Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I).
4. Chế độ tài chính
4.1. NCS được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng).
NCS được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho NCS.
4.2. TTS được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng/người/năm (12 tháng).
TTS được xét cấp học bổng trong thời gian thực tập sau tiến sĩ tại đơn vị đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt.
4.3. Tiến độ dự kiến cấp học bổng: a) Hội đồng xét học bổng của ĐHQGHN xem xét và đánh giá cấp học bổng định kỳ cho NCS, TTS vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm; b) Lần đầu (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS): Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên môn;
c) Các lần tiếp theo (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS hoặc phần học bổng còn lại): Căn cứ vào đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu. NCS, TTS chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.
4.4. Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của NCS hoặc thời gian nghiên cứu chính thức theo kế hoạch của TTS thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.
5. Hồ sơ và quy trình xét cấp học bổng (xem chi tiết tại file thông báo)
6. Quy trình đánh giá hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng lần đầu (xem chi tiết tại file thông báo)
7. Xét cấp học bổng duy trì (xem chi tiết tại file thông báo)
8. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh, thực tập sinh (xem chi tiết tại file thông báo)
9. Thông tin liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể liên hệ các địa chỉ sau:
9.1. Thông tin chung (quy định, chính sách): Ban Đào tạo, ĐHQGHN.
9.2. Thông tin cụ thể (chuyên ngành đào tạo/hướng nghiên cứu, kế hoạch đánh giá, thẩm định hồ sơ,…): Phòng Đào tạo các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN./.
Chi tiết thông báo: số 3807-Signed.Signed.Signed.26-11-TB-xet-cap-HB-NCS-TTS-XS
Tải xuống