Ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 2/3/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký quyết định số 602/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy định gồm 6 chương 29 điều với các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; tuyển chọn, phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm; tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm; đánh giá nghiệm thu và quản lý sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.

+ Xem thông tin chi tiết về Quy định tại ĐÂY

+ Tải biểu mẫu quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN tại Đây