Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội

[:vi]

Mã số

TNMT 03.04 

Tên đề tài

Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội

Chủ trì

Phạm Việt Hùng

Cấp quản lý

Đại học quốc gia

Thực hiện năm

2004

File chi tiết

Tải về


 

[:en]

Mã số

TNMT 03.04 

Tên đề tài

Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội

Chủ trì

Phạm Việt Hùng

Cấp quản lý

Đại học quốc gia

Thực hiện năm

2004

File chi tiết

Tải về


 

[:]