Thành lập bản đồ tài nguyên đất huyện Taulakhom tỉnh Vientaine, Lào

Tác giả: Lại Vĩnh Cẩm, Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Đặng Trần Quân, Sounthala Phommachaly, Vatsaly Mysavath, Nguyễn Văn Hồng, Lê Bá Biên, Hoàng Quốc Nam.

Tóm tắt:

Bài báo này tóm tắt kết quả điều tra, thành lập bản đồ tài nguyên đất tỷ lệ 1/50.000 huyện Toulakhom, tỉnh Vientaine, CHND Lào, kết quả đã phân loại được 5 nhóm đất chính và 11 loại đất gồm: Nhóm đất xám có diện tích lớn nhất (37.129,68 ha; chiếm 41,42% DTTN) với 3 loại đất; nhóm đất tầng mỏng có 19.780,06 ha (chiếm 22,07% DTTN) với 2 loại đất; nhóm đất đỏ vàng có 16.013,05 ha (chiếm 17,86% DTTN) với 3 loại đất; nhóm đất phù sa có 11.696,76 ha (chiếm 13,05% DTTN) với 2 loại đất; nhóm đất dốc tụ có diện tích thấp nhất là 1.285,95 ha (chiếm 1,43% DTTN) với 1 loại đất. Các loại đất đều có thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt pha sét. Tuy nhiên, tầng đất mặt của các loại đất hầu hết có thành phần cơ giới nhẹ và có xu hướng tích tụ sét ở tầng chuyển tiếp. Đất có phản ứng từ chua nhiều đến trung tính; dung tích hấp thụ và độ no bazơ từ trung bình đến thấp. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất ở mức nghèo đến trung bình; biến động mạnh ở tầng đất mặt. Hàm lượng lân, kali ở tầng đất mặt cao gấp hàng chục lần so với các tầng đất phía dưới. Kết quả phân loại tài nguyên đất huyện Toulakhom góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất và bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý trong sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: Bản đồ tài nguyên đất, phân loại đất, Toulakhom, Vientiane.

Xem chi tiết.