Uplands Transformations in Vietnam

 

Tên

Uplands Transformations in Vietnam

Thể loại

Sách tham khảo

Nhà xuất bản

Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia  (ChATSEA)

Năm xuất bản

2011

Tác giả

Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm.

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề chuyển đổi kinh tế thị trường ở vùng cao Việt Nam.