Hướng dẫn liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 24/2/2020 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, đã ra thông báo về việc hướng dẫn các tổ chức trong Đại học Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo công văn đính kèm.

Xem chi tiết nội dung công văn