THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CAO VĂN CẢNH

Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Văn Cảnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/04/1980

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 4979/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2013.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định số QĐ 112/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập.

– Quyết định số QĐ 1942/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/6/2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập

– Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ ngày 5/1/2019. Tên luận án cũ là “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn tại  một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, được điều chỉnh thành “ Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Tên đề tài luận án: Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Yêm.

Xem chi tiết Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh tiếng Việt và tiếng Anh.