Chứng nhận VIMCERTS 327

Ngày 26/3/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức được cấp chứng nhận VIMCERTS 327. Với Giấy chứng nhận số 17/GCN-BTNMT của Bộ TNMT, Viện đã đủ điều kiện để thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Phạm vi quan trắc gồm nước mặt với 8 chỉ tiêu đo đạc tại hiện trường, 31 chỉ tiêu phân tích tại PTN; nước dưới đất với 8 chỉ tiêu đo tại hiện trường, 34 chỉ tiêu phân tích tại PTN; nước biển với 6 chỉ tiêu đo đạc tại hiện trường, 8 chỉ tiêu phân tích tại PTN; 13 chỉ tiêu phân tích tại PTN đối với mẫu đất, đối với trầm tích là 9 chỉ tiêu, bùn thải là 11 chỉ tiêu phân tích tại PTN.