Thông báo kế hoạch tổ chức trao học bổng Nagao năm học 2023-2024

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Kế hoạch tổ chức trao Học bổng Nagao năm học 2023-2024 cho các học viên cao học ( Phụ lục kèm theo) đa được Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nhật Bản) phê duyệt.