Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Tập thể tác giả

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Năm xuất bản

2016

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Số trang

 

Trích dẫn

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu (2016). Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. NXB Nông nghiệp.

Kỷ yếu Đa dạng sinh học và Biển đổi khí hậu