ách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5.

Tập thể tác giả

Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập)

Năm xuất bản

2014

Nhà xuất bản

NXB Thanh Niên, Hà Nội

Số trang

44

Trích dẫn

Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập), 2014. Sách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. NXB Thanh Niên, Hà Nội: 44 trang.