Đa dạng sinh học và sự thịnh Vượng

 

 

Tên

Đa dạng sinh học và sự thịnh vượng

Thể loại

Kỷ yếu hội thảo

Nhà xuất bản

Khoa học kỹ thuật 

Năm xuất bản

2007

Tác giả

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài trung tâm về các vấn đề đa dạng sinh học.