Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam

Tên

Những chuyển đổi kinh tế xã hội ở vùng cao Việt Nam

Thể loại

Sách tham khảo

Nhà xuất bản

Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản

2009

Tác giả

Thomas Sikor, Nghiêm Phương Tuyến, Jennifer Sowerwine and Jeff Romm.

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các báo cáo nghiên cứu về tác động của thị trường làm chuyển đổi kinh tế xã hội tại một số vùng cao của Việt Nam