Thông báo: Quyết định tổ chức và thành lập Ban tổ chức, Ban biên tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, năm 2022

Ngày 25/3/2022 Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam Nguyễn Cao Huần đã ký quyết định số 18/QĐ-HĐLVN về việc tổ chức và thành lập Ban tổ chức, Ban biên tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, năm 2022