Thông báo lần 1 diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

Thông tin về diễn đàn

1. Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững được tổ chức để tổng kết các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển ở Việt Nam trong 5 năm vừa qua và đề xuất các định hướng nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững TN&MT biển nước ta đến năm 2025 tầm nhìn 2035.

2. Diễn đàn sẽ bao gồm 4 tiểu ban: 

+ Đa dạng Sinh học và Bảo tồn biển
+ Khai thác & sử dụng bền vững nguồn lợi biển
+ Thành tựu phát triển công nghệ trong đánh giá và sử dụng bền vững TN&MT biển
+ Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững TN&MT biển.

3. Các báo cáo tham dự diễn đàn đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Tuyển tập báo cáo khoa học của diễn đàn, xuất bản tại NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

4. Hình thức báo cáo: Báo cáo tại hội trường

Thời gian và địa điểm tổ chức
Hội nghị sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ 26 – 27 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Hải Phòng.

Thường trực Ban tổ chức

Thông tin về Diễn đàn xin liên hệ:
Nguyễn Văn Quân – P. Trưởng ban Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 0912547390, Fax: 02253761521
Email: quannv@imer.vast.vn; fishhio@gmail.com
Đỗ Mạnh Hào – Tổ thư ký
Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 0962731070, Fax: 02253761521
Email: haodm@imer.vast.vn, haoimer@gmail.com

Thời hạn đăng ký
– Đăng ký tham dự và gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/03/2019.
– Nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 30/05/2019

Chi tiết về hội thảo