Thông báo quyết định về việc cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Viện Tài nguyên và Môi trường của Đại học Quốc gia Hà Nội