Sách tham khảo

Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012 Năm xuất bản 2012 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 336 Trích dẫn Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 336 trang. …

Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. . Tài liệu hội thảo chuyên đề.

Tập thể tác giả Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013 Năm xuất bản 2013 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 145 Trích dẫn Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu hội thảo chuyên đề. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. NXB Nông nghiệp, …

Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3.

Tập thể tác giả Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội Số trang 156 Trích dẫn Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc, 2014. Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 156 trang. …

ách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5.

Tập thể tác giả Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập) Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Thanh Niên, Hà Nội Số trang 44 Trích dẫn Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập), 2014. Sách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, …

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Tập thể tác giả Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Năm xuất bản 2016 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp Số trang   Trích dẫn Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu (2016). Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. NXB Nông nghiệp. Kỷ yếu Đa dạng sinh học và Biển đổi khí hậu …

Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ

Tập thể tác giả: Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý Năm xuất bản  2009 Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Nguồn trích dẫn Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý, 2019. Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – …

Đất ngập nước. Tập 2: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012 Năm xuất bản 2012 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 444 Trích dẫn Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 444 trang. …