Danh mục các công trình khoa học (1985-2010)

 

Tên

Danh mục các công trình khoa học (1985-2010)

Thể loại

Sách tham khảo

Nhà xuất bản

Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản

2010

Tác giả

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các công trình khoa học mà trung tâm thực hiên từ năm mới thành lập đến nay.