Các tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học chưa được xuất bản từ năm 1989- nay

  Tên sách Tên tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Số trang Nguồn trích dẫn
1 Tuyển tập Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ hai “Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Cần Giờ, 26-27/6/2015 Nguyễn Thị Kim Cúc, Phan Nguyên Hồng và Hoàng Thị Sản (Biên tập) 2015 Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm NC TN&MT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Hà Nội 327 Nguyễn Thị Kim Cúc, Phan Nguyên Hồng và Hoàng Thị Sản (Biên tập), 2015. Tuyển tập Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ hai “Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Cần Giờ, 26-27/6/2015. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm NC TN&MT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Hà Nội: 327 trang.
2  Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông: Hỏi – đáp Trương Quang Học (Chủ biên) và nnk 2014 Dự án ADB TA-777 VIE, Bộ Công Thương, Hà Nội.   Trương Quang Học (Chủ biên) và nnk., 2014. Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông: Hỏi – đáp. Dự án ADB TA-777 VIE, Bộ Công Thương, Hà Nội.
3 Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường vùng ven biển. Tổng cục Môi trường Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Nguyễn Đức Ngữ và Trương Quang Học biên soạn) 2009 Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình SEMLA, Hà Nội 115 Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Nguyễn Đức Ngữ và Trương Quang Học biên soạn), 2009. Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường vùng ven biển. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình SEMLA, Hà Nội: 115 trang.
4 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xúc tiến bảo tồn trong bối cảnh xã hội Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 2009 Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội 217 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2009. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xúc tiến bảo tồn trong bối cảnh xã hội. Hạ Long, 10/01/2009. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 217 trang.
5 120 câu hỏi và đáp về chất độc da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Võ Quý, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Đức Huệ, Đặng Huy Huỳnh, Mai Đình Yên, Nguyễn Xuân Nết, Phùng Tửu Bôi, Lê Kế Sơn và nnk., 2008 Văn phòng Chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội 57 Võ Quý, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Đức Huệ, Đặng Huy Huỳnh, Mai Đình Yên, Nguyễn Xuân Nết, Phùng Tửu Bôi, Lê Kế Sơn và nnk., 2008. 120 câu hỏi và đáp về chất độc da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Văn phòng Chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: 57 trang.
6 Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam: Vấn đề môi trường Võ Quý (Chủ biên), Phùng Tửu Bôi, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Nguyên Hồng, Đặng Huy Huỳnh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Nết, Lê Kế Sơn và Mai Đình Yên 2007 Văn phòng Chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội 498 Võ Quý (Chủ biên), Phùng Tửu Bôi, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Nguyên Hồng, Đặng Huy Huỳnh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Nết, Lê Kế Sơn và Mai Đình Yên, 2007. Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam: Vấn đề môi trường. Văn phòng Chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: 498 trang.
7 Hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam. Chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước sông Mê Kông. Cục Bảo vệ Môi trường Hoàng Văn Thắng và Lê Diên Dực 2006 Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội 87 Hoàng Văn Thắng và Lê Diên Dực, 2006. Hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam. Chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước sông Mê Kông. Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: 87 trang.
8 Báo cáo tổng hợp Điều tra đa dạng sinh học vùng Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) Trương Quang Học, Trần Đình Nghĩa và Võ Thanh Sơn 2005 Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nộ 204 Trương Quang Học, Trần Đình Nghĩa và Võ Thanh Sơn, 2005. Báo cáo tổng hợp Điều tra đa dạng sinh học vùng Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn, Hà Tĩnh. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 204 trang.
9  Đa dạng sinh học và bảo tồn. Biodiversity and Conservation. Trương Quang Học (Chủ biên), Võ Quý, Đặng Huy Huỳnh, Phan Nguyên Hồng, Phạm Bình Quyền, Mai Đình Yên, Hỗ Thanh Hải, Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Cường, Vũ Minh Hoa, Trương Thanh Huyền, Đặng Anh Tuấn, Phạm Đinh Việt Hồng và Trần Trọng Anh Tuấn 2004 Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội 280 Trương Quang Học (Chủ biên), Võ Quý, Đặng Huy Huỳnh, Phan Nguyên Hồng, Phạm Bình Quyền, Mai Đình Yên, Hỗ Thanh Hải, Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Cường, Vũ Minh Hoa, Trương Thanh Huyền, Đặng Anh Tuấn, Phạm Đinh Việt Hồng và Trần Trọng Anh Tuấn, 2004. Đa dạng sinh học và bảo tồn. Biodiversity and Conservation. Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: 280 trang.
10 Hội thảo Đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo vùng núi Việt Nam Lê Trọng Cúc, Nguyễn Tất Cảnh và Trần Văn Ơn (Biên tập) 2003 Trung tâm NC TN&MT, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội và SIDA, Hà Nội.   Lê Trọng Cúc, Nguyễn Tất Cảnh và Trần Văn Ơn (Biên tập), 2003. Hội thảo Đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo vùng núi Việt Nam. Sa Pa, Lào Cai, 26-28/5/2003. Trung tâm NC TN&MT, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội và SIDA, Hà Nội.
11 Nghiên cứu cách tiếp cận quản lý dự trên hệ sinh thái (lấy Vườn Quốc gia Cúc Phương làm ví dụ). Báo cáo nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường Trương Quang Học và nnk 2002  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 232 Trương Quang Học và nnk., 2002. Nghiên cứu cách tiếp cận quản lý dự trên hệ sinh thái (lấy Vườn Quốc gia Cúc Phương làm ví dụ). Báo cáo nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 232 trang.
12 Hội thảo khoa học Môi trường và thiên tai đồng bằng sông Cửu Long.Long An, tháng 12/2001. Chương trình “Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” – Mã số KC.08 Trương Quang Học và Trần Đình Hợi 2002  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 152 Trương Quang Học và Trần Đình Hợi, 2002. Hội thảo khoa học Môi trường và thiên tai đồng bằng sông Cửu Long. Long An, tháng 12/2001. Chương trình “Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” – Mã số KC.08. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 152 trang.
13  Sách tranh về Rừng ngập mặn (Paintings on Magroves) Phan Nguyên Hồng, Quản Thị Quỳnh Dao, Lê Kim Thoa và Nguyễn Thị Kim Cúc (Biên tập), 2002 2002 Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội 54 Phan Nguyên Hồng, Quản Thị Quỳnh Dao, Lê Kim Thoa và Nguyễn Thị Kim Cúc (Biên tập), 2002. Sách tranh về Rừng ngập mặn (Paintings on Magroves). Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 54 trang.
14  Tập sáng tác “Vì môi trường của chúng ta”.Hội thảo quốc gia “Giáo dục môi trường trong các trường học”. Hà Nội, 05-07/10/2001 Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Đình Trung, Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Đức Thìn và Nguyễn Thị Kim Cúc,  2001  Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 211 trang 211 Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Đình Trung, Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Đức Thìn và Nguyễn Thị Kim Cúc, 2001. Tập sáng tác “Vì môi trường của chúng ta”. Hội thảo quốc gia “Giáo dục môi trường trong các trường học”. Hà Nội, 05-07/10/2001. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 211 trang.
15 Đánh giá tác động môi trường lưu vực sông Cả Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên, Đào Trọng Hưng và Hoàng Văn Sơn (Biên tập),  1998  Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Đại học Sư phạm Vinh 287 Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên, Đào Trọng Hưng và Hoàng Văn Sơn (Biên tập), 1998. Đánh giá tác động môi trường lưu vực sông Cả. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Đại học Sư phạm Vinh. Hà Nội: 287 trang.
16  Tiến tới phát triển bền vững Lê Diên Dực, 1997  Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội: 164 trang 164 Lê Diên Dực, 1997. Tiến tới phát triển bền vững. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội: 164 trang.
17 Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tập 1. Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học về Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hà Nội, 06-08/9/1995. Lê Thạc Cán, Nguyễn Thượng Hùng, Phạm Bình Quyền, Lâm Minh Triết và Đặng Trung Thuận (Biên tập) 1995 Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội 474 Lê Thạc Cán, Nguyễn Thượng Hùng, Phạm Bình Quyền, Lâm Minh Triết và Đặng Trung Thuận (Biên tập), 1995. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tập 1. Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học về Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hà Nội, 06-08/9/1995. Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội: 474 trang.
18  Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh Võ Quý, 1993 1993  Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội 42 Võ Quý, 1993. Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật ACCT. Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội: 42 trang.
19  Vườn quốc gia và khu bảo vệ thiên nhiên ở Việt Nam Võ Quý 1993  Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội 63 Võ Quý, 1993. Vườn quốc gia và khu bảo vệ thiên nhiên ở Việt Nam. Tổ chức Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật ACCT. Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước về Bảo vệ môi trường (KT-02), Hà Nội: 63 trang.
20 Hệ sinh thái nông nghiệp trung du miền Bắc Việt Nam. Báo cáo về nghiên cứu thực địa sinh thái nhân văn bước đầu ở ba huyện của tỉnh Vĩnh Phú. Những số đặc biệt, Số 12 Lê Trọng Cúc, K.A. Gillogly và A.T. Rambo (Biên tập) 1990 Viện Môi trường và Chính sách Đông – Tây, Trung tâm Đông – Tây, Hoa Kỳ 196 Lê Trọng Cúc, K.A. Gillogly và A.T. Rambo (Biên tập), 1990. Hệ sinh thái nông nghiệp trung du miền Bắc Việt Nam. Báo cáo về nghiên cứu thực địa sinh thái nhân văn bước đầu ở ba huyện của tỉnh Vĩnh Phú. Những số đặc biệt, Số 12. Viện Môi trường và Chính sách Đông – Tây, Trung tâm Đông – Tây, Hoa Kỳ: 196 trang.
21  Đa dạng sinh học và bảo tồn Trương Quang Học (Chủ biên), Võ Quý, Đặng Huy Huỳnh, Phan Nguyên Hồng, Phạm Bình Quyền, Mai Đình Yên, Hồ Thanh Hải, Vũ Minh Hoa, Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Cường, Trương Thanh Huyền, Đặng Anh Tuấn, Phạm Đinh Việt Hồng và Trần Trọng Anh Tuấn, 1990 1990 Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội 280 Trương Quang Học (Chủ biên), Võ Quý, Đặng Huy Huỳnh, Phan Nguyên Hồng, Phạm Bình Quyền, Mai Đình Yên, Hồ Thanh Hải, Vũ Minh Hoa, Lê Thanh Bình, Trần Ngọc Cường, Trương Thanh Huyền, Đặng Anh Tuấn, Phạm Đinh Việt Hồng và Trần Trọng Anh Tuấn, 1990. Đa dạng sinh học và bảo tồn. Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: 280 trang.
22  Kiểm kê đất ngập nước Việt Nam Lê Diên Dực 1989 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hà Nội 128 Lê Diên Dực, 1989. Kiểm kê đất ngập nước Việt Nam. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hà Nội: 128 trang.
23  Sếu đầu đỏ Lê Diên Dực, 1989 1989 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hà Nội 19 Lê Diên Dực, 1989. Sếu đầu đỏ. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hà Nội: 19 trang.