Hệ sinh thái ven biển

PGS.TS. Lê Diên Dực
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đây là sách tham khảo về các khái niệm cơ bản, thực trạng và các hình thức quản lý hệ sinh thái ven biển. do PGS. TS Lê Diên Dực, Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường biên soạn.
 ……
Theo quy định của Công ước Ramsar thì đất ngập nước (ĐNN) bao gồm : những vùng đầm lầy, đầm lầy than bùn, những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, những vùng ngập nước tạm thời hay thường xuyên, những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp. Theo quy ước trên chúng ta có những loại hình ĐNN (wetland types) như sau:….